Kiểm soát lãng phí

CHI PHÍ CHẤT LƯỢNG – COQ

Chi phí chất lượng (COQ) được định nghĩa là phương pháp cho phép một tổ chức xác định mức độ sử dụng tài nguyên của mình cho các hoạt động ngăn chặn chất lượng kém, đánh giá chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ của tổ chức và đó là kết quả của các thất bại bên trong và bên ngoài. Có thông tin như vậy cho phép một tổ chức xác định khoản tiết kiệm tiềm năng sẽ đạt được bằng cách thực hiện các cải tiến quá trình.

CHI PHÍ CHẤT LƯỢNG KÉM (COPQ) LÀ GÌ?

Chi phí chất lượng kém (COPQ) được định nghĩa là chi phí liên quan đến việc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ kém chất lượng. Có ba loại:

 1. Chi phí thẩm định là chi phí phát sinh để xác định mức độ phù hợp với yêu cầu chất lượng.
 2. Chi phí lỗi nội bộ là chi phí liên quan đến các lỗi được tìm thấy trước khi khách hàng nhận được sản phẩm hoặc dịch vụ.
 3. Chi phí lỗi bên ngoài là chi phí liên quan đến các lỗi được tìm thấy sau khi khách hàng nhận được sản phẩm hoặc dịch vụ.

Các hoạt động liên quan đến chất lượng phát sinh chi phí có thể được chia thành chi phí phòng ngừa, chi phí thẩm định và chi phí sai hỏng bên trong và bên ngoài.

Chi phí thẩm định

Chi phí thẩm định gắn liền với hoạt động đo lường, giám sát liên quan đến chất lượng. Các chi phí này liên quan đến đánh giá của nhà cung cấp và khách hàng về vật liệu, quy trình, sản phẩm và dịch vụ đã mua để đảm bảo rằng chúng phù hợp với thông số kỹ thuật. Chúng có thể bao gồm:

 • Xác nhận: Kiểm tra vật liệu đầu vào, thiết lập quá trình và sản phẩm theo thông số kỹ thuật đã thỏa thuận
 • Đánh giá chất lượng: Xác nhận rằng hệ thống chất lượng đang hoạt động chính xác
 • Đánh giá nhà cung cấp: Đánh giá và phê duyệt các nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ

Chi phí phòng ngừa

Chi phí phòng ngừa phát sinh để ngăn ngừa hoặc tránh các vấn đề về chất lượng. Những chi phí này có liên quan đến việc thiết kế, thực hiện và duy trì hệ thống quản lý chất lượng. Chúng được lên kế hoạch và phát sinh trước khi hoạt động thực tế, và có thể bao gồm:

 • Yêu cầu về sản phẩm hoặc dịch vụ: thiết lập các thông số kỹ thuật cho vật liệu, quá trình, thành phẩm và dịch vụ đầu vào
 • Lập kế hoạch chất lượng: Lập kế hoạch về chất lượng, độ tin cậy, vận hành, sản xuất và kiểm tra
 • Đảm bảo chất lượng: thiết lập và duy trì hệ thống chất lượng
 • Đào tạo: phát triển, chuẩn bị và thực hiện các chương trình đào tạo

Chi phí sai lỗi nội bộ

Chi phí sai hỏng nội bộ phát sinh để khắc phục các lỗi được phát hiện trước khi sản phẩm hoặc dịch vụ được giao cho khách hàng. Những chi phí này xảy ra khi kết quả công việc không đạt tiêu chuẩn chất lượng thiết kế và được phát hiện trước khi chúng được chuyển giao cho khách hàng. Chúng có thể bao gồm:

 • Lãng phí: Thực hiện công việc không cần thiết hoặc tồn kho do lỗi, tổ chức kém hoặc giao tiếp
 • Phế liệu: Sản phẩm hoặc vật liệu bị lỗi không thể sửa chữa, sử dụng hoặc bán được
 • Làm lại hoặc sửa chữa: Sửa chữa vật liệu bị lỗi hoặc lỗi
 • Phân tích lỗi: Hoạt động cần thiết để xác định các nguyên nhân gây ra lỗi sản phẩm hoặc dịch vụ nội bộ

Chi phí sai lỗi bên ngoài

Chi phí sai hỏng bên ngoài phát sinh để khắc phục các lỗi do khách hàng phát hiện. Những chi phí này xảy ra khi các sản phẩm hoặc dịch vụ không đạt tiêu chuẩn chất lượng thiết kế mà không được phát hiện cho đến sau khi chuyển giao cho khách hàng. Chúng có thể bao gồm:

 • Sửa chữa và bảo dưỡng: của cả sản phẩm trả lại và những bên liên quan (nếu có)
 • Yêu cầu bảo hành: các sản phẩm phải được thay thế hoặc các dịch vụ được thực hiện lại theo bảo hành
 • Khiếu nại: tất cả công việc và chi phí liên quan đến việc xử lý hay phục vụ khiếu nại của khách hàng
 • Trả hàng: xử lý và điều tra các sản phẩm bị từ chối hoặc bị thu hồi, bao gồm cả chi phí vận chuyển

CHI PHÍ CHẤT LƯỢNG VÀ MỤC TIÊU TỔ CHỨC

Chi phí để thực hiện hoạt động chất lượng, tiến hành cải tiến chất lượng và đạt được các mục tiêu phải được quản lý để ảnh hưởng lâu dài của chất lượng đối với tổ chức đạt được kỳ vọng.

Những chi phí này phải là thước đo thực sự của nỗ lực chất lượng và chúng được xác định tốt nhất từ phân tích chi phí chất lượng. Một phân tích như vậy cung cấp một phương pháp đánh giá hiệu quả của việc quản lý chất lượng, và là phương tiện xác định các vấn đề, cơ hội, tiết kiệm hay các ưu tiên hành động.

Chi phí chất lượng cũng là một công cụ truyền thông quan trọng. Philip Crosby đã chứng minh nó có thể là một công cụ mạnh mẽ để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của chất lượng. Ông gọi biện pháp này là “cái giá của sự không phù hợp” và lập luận rằng các tổ chức chọn trả tiền cho chất lượng kém.

Nhiều tổ chức sẽ có chi phí liên quan đến chất lượng thực sự cao tới 15-20% doanh thu bán hàng, một số cao tới 40% tổng số hoạt động. Một nguyên tắc chung là chi phí chất lượng kém trong một công ty phát triển mạnh sẽ chiếm khoảng 10-15% doanh thu. Các chương trình cải tiến chất lượng hiệu quả có thể làm giảm đáng kể điều này, do đó đóng góp trực tiếp vào lợi nhuận.

Hệ thống chi phí chất lượng, sau khi được thiết lập, sẽ trở nên năng động và có tác động tích cực đến việc đạt được sứ mệnh và mục tiêu của tổ chức.

Không tìm thấy

Dường như chúng tôi không thể tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm. Có lẽ tìm kiếm có thể giúp đỡ.

Chat với chúng tôi !