Giải pháp kiểm soát thiết kế – phát triển “sản phẩm & quá trình cung cấp sản phẩm/dịch vụ” của IPQ được áp dụng độc lập hoặc đồng thời cùng hệ thống QMS của tổ chức đảm bảo khả năng đạt được mức chất lượng kỳ vọng ngay từ đầu